Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

Política de Privacitat

1. Política de privacitat

CENTRO CULTURAL PINEDA, SA informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com dels dades personals de què disposi CENTRO CULTURAL PINEDA, SA recavades per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, CENTRO CULTURAL PINEDA, SA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
CENTRO CULTURAL PINEDA, SA (COL·LEGI PINEDA)
CIF: A-08375826
Domicili: C/ dels Joncs núm. 1, 08902
Població: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telf. 93 263 79 90
 
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@pineda.es  
 
2. Recollida, finalitat i tractament de dades


CENTRO CULTURAL PINEDA, SA té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, CENTRO CULTURAL PINEDA, SA serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al mateix temps, CENTRO CULTURAL PINEDA, SA informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial , així com l’enviament d’informacions que tinguin relació amb el servei rebut.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d’informació i accessos no autoritzats mentre es mantingui la relació comercial i el temps necessari per la prescripció de responsabilitats després d’haver cessat la mateixa, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.


3. Comunicació d’informació a tercers

CENTRO CULTURAL PINEDA, SA informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.


4. Transferències Internacionals de dades

CENTRO CULTURAL PINEDA, SA no realitza comunicacions de dades a tercers països, però en el cas de que precisi algun servei d’empreses ubicades en zones fora de l’espai de la Unió Europea o sense mesures adequades de protecció de dades, seguirà lo establert en el capítol V del RGPD.


5. Drets dels usuaris


El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament o són conservades per part de CENTRO CULTURAL PINEDA, SA. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: CENTRO CULTURAL PINEDA, C/ dels Joncs núm. 1, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), o enviant un correu electrònic a: dpd@pineda.es, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) em ambdós casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.