Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (SII)

Sistema Intern d'Informació

El Consell d’Administració de CENTRE CULTURAL PINEDA S.A com a responsable de la implementació del Sistema Intern d’Informació (SII), ha aprovat la creació d’un canal específic perquè les persones que treballin o hagin treballat per a la societat i/o per al centre educatiu, i que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o educatiu (incloent-hi voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació) puguin informar de determinats fets, amb garantia que se’ls dispensarà la protecció prevista legalment.

Es pot utilitzar el canal intern d’informació per informar de conductes indegudes greus o de presumpta corrupció, que puguin ser constitutives d’infraccions penals o administratives greus o molt greus relacionades amb les activitats de CENTRE CULTURAL PINEDA S.A. així com dels Col·legis Pineda i Avantis que l’informant hagi observat o sobre les que hagi rebut informació en el curs de la seva feina per al COL·LEGI o de la seva relació professional amb els COL·LEGIS, descrites a l’article 2 de la Llei 2/2023. Si denuncia fets que excedeixen aquest àmbit, se’l farà saber pel Responsable del Sistema.

CENTRE CULTURAL PINEDA S.A garanteix, mitjançant l’actuació independent del Responsable del Sistema, l’exhaustivitat, la integritat i la confidencialitat de la informació, la prohibició de l’accés no autoritzat, l’emmagatzematge durador de la informació, la protecció integral de l’informant i el respecte a la bona fe.

Les dades que faciliti com a informant són confidencials, i seran tractades com preveu la legislació vigent.

Com a informant que presenta una comunicació d’acord amb el que preveu la llei, se’l garanteix per l’entitat que no rebrà cap mena de represàlia, ni tracte desfavorable. Aquestes mesures de protecció també seran extensives a altres persones físiques i jurídiques vinculades amb l’informant (companys de treball, familiars, societats amb les quals tingui una participació significativa).

Si la persona que informa d’aquestes infraccions, al seu torn, hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació, es prendrà en consideració aquesta circumstància per atenuar, i en determinats casos eximir, de la responsabilitat administrativa que li correspongués.

Es poden comunicar aquests fets per les vies següents:

  • Per escrit, bé dirigint la vostra comunicació per via postal a la següent adreça C/ Can Tries 8, L’hospitalet de Llobregat o mitjançant el formulari que trobareu més avall en aquesta pàgina web.
  • Verbalment, de forma telefònica al telèfon 93 335 50 00
  • Sol·licitar per algun dels mitjans anteriors una reunió presencial amb el responsable del sistema d’informació.

En tot cas, té dret a realitzar la comunicació de forma anònima si així ho desitja. Si ho comunica de manera no anònima, la seva identitat no serà revelada a terceres persones.

També pot comunicar aquests fets directament, si ho prefereix, davant de l’autoritat administrativa competent, o davant de l’autoritat judicial, o davant del Ministeri Fiscal o davant de la policia competent.

Si utilitzeu aquest canal de comunicació heu de saber que rebrà en els set dies següents un justificant de recepció de la vostra comunicació, i s’obre un procediment intern que té aquestes fases, i que inicialment no serà superior a tres mesos:

  1. ADMISSIÓ. Cal comprovar si heu comunicat fets que estan dins de l’àmbit objectiu d’aplicació definit a l’article 2 de la Llei 2/2023, i si l’informant es troba a l’àmbit subjectiu d’aplicació definit a l’article 3 apartats 1 i 2 d’aquesta Llei. Se’l comunicarà a l’informant, llevat que n’hi hagi renunciat a això, si s’admet o no admet.
  1. INSTRUCCIÓ. Cal comprovar si els fets comunicats són versemblants, garantint els drets de l’afectat i del denunciant.
  1. FINALITZACIÓ. Concloses les actuacions de recerca, el Responsable del Sistema emet un informe que notifica a l’informant (llevat que hi hagi renunciat) i a la persona afectada, en què segons el seu contingut es decidirà si s’arxiva l’expedient, es remet al Fiscal, o es trasllada a les autoritats o departaments competents.