Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Ens adaptem a totes les necessitats educatives

El Departament Psicopedagògic d’Avantis té com a objectiu principal detectar, prevenir i avaluar les necessitats educatives dels alumnes que presenten dificultats especials en el procés d’aprenentatge.

Aquest Departament treballa en el seguiment dels casos que ho requereixen juntament amb professionals externs d’organismes públics que intervenen a Pineda, com ara EAP, CREDA, CSMIJ o CDIAP. També orienta el professorat en el seguiment dels alumnes amb dificultats sempre que sigui necessari.

A I-5 es realitzen tests col·lectius per a conèixer i millorar el nivell de lectoescriptura de cada alumne, abans de passar a l’etapa de Primària.