Avantis_logo

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Can Tries 8 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 93 335 50 00 | info@avantis.edu.es

WORK AND FAMILY

Descobreix work and family

A Avantis apostem per la conciliació de la vida familiar i laboral, per això mitjançant el nostre projecte Work and Family oferim a les famílies una flexibilitat horària que s’ajusti a les seves necessitats. El centre està obert des de les 7:30h fins a les 19h, cinc dies a la setmana durant el període indicat en el calendari escolar del centre.

També facilitem l’ús de tiquets guarderia, un producte exclusiu emparat en l’article 43 “Rendes en espècie” de la Llei d’Impostos de Societats (43/1995).

Les inversions i despeses en locals homologats per l’Administració Pública competent per a prestar el servei del primer cicle d’educació infantil als fills dels treballadors de l’entitat, i les despeses derivades de la contractació d’aquest servei a un tercer degudament autoritzat, donaran dret a practicar una deducció de la quota íntegra del 10% de l’import de les inversions i despeses. La base de la deducció es minorarà en la part del cost del servei repercutit per l’empresa als treballadors (article 38.6 del TRLIS). En totes les deduccions anteriors, la part de la inversió finançada amb subvencions no donarà dret a deducció (article 38.7 del TRLIS, 24/2004).

Estalvia les despeses i les complicacions derivades d’instal·lar un centre d’educació infantil a la pròpia empresa.
Redueix l’absentisme laboral i l’índex de rotació.
Ofereix una deducció de la despesa de l’Impost de Societats del 10% de la quota íntegra.
Subvenció lliure d’impostos (no imputable com a retribució en espècies).

Increment de les polítiques de responsabilitat social.
Augment de la qualitat de vida dels seus empleats.
Increment de la retribució a través del “salari mental”.
Responsabilitat social contribuint a una necessitat de la societat actual.
Millora de la imatge.

Reducció de l’absentisme laboral.
Reducció de l’índex de rotació personal i retards horaris.
Augment de la retenció de personal.
Despesa deduïble de l’Impost de Societats.
Les empreses interessades a rebre més informació sobre aquesta qüestió poden enviar un correu electrònic a l’adreça info@avantis.edu.es.